Διεύθυνση Κ.Ε.Π.Διεύθυνση ΚΕΠ

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:
Καραβίδα Μαγδαλινή
213 2049130-4

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ Νέας Φιλαδέλφειας

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊσταμένη:
Γκαγκάρα Ελισάβετ
213 2049130-4

Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης ΚΕΠ Νέας Φιλαδέλφειας
Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊσταμένη:
Κυριακίδου Αικατερίνη
213 2049130-4

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Εσωτερικής Ανταπόκρισης
ΚΕΠ Νέας Χαλκηδόνας
Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊστάμενος:
Πανόπουλος Λάμπρος
210 2582794